Get Adobe Flash player
  Anasayfa Hakkımızda Hakkımızda Dernek Tüzüğü

  KOCAELİ DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI İHTİSAS KULUBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

   

  Derneğin Adı ve Merkezi

  Madde 1- Derneğin Adı: “Kocaeli Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği” dir. Derneğin kısa adı “Kocaeli Dağcılık” tır.

  Derneğin Merkezi ve Renkleri

  Madde 2- Derneğin merkezi Kocaeli’dir. Derneğin renkleri Yeşil, Siyah ve Turuncu’dur.

  Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

  Madde 3-Dernek, Toplumdaki bilinçli ve sağlıklı spor yapma kültürünün ve olgusunun geliştirilmesini, dağcılık ve doğa sporlarının sevdirilmesini, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

  Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

  1- Doğayı ve doğal yaşamı korumak için çalışmalar yapar.

  2- “ Kocaeli Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği ” ne her türlü malzeme muhafaza ve temin ederek ve tesisler kurarak branş sporlarının kitlelere yayılması için çalışmalar yapar.

  3- Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmelerine yönelik yarışlar ve geziler, doğa ve spor sevgisini aşılamak maksadı ile organizasyonlar, sosyal ve kültürel aktiviteler düzenler,

  4- Yurt içi ve yurt dışı yarışmalar düzenlemek, katılmak ve başarılı olanları plaketle, para veya eşya ile ödüllendirmek.

  5- Sporla ilgili, fotoğrafçılık, resim ve bunlar gibi çalışmaları yapmak ve kurslar açmak.

  6-Sporseverlere yönelik Spor Turizmi hizmetlerini yapmak.

  7- Eğitim ve spor faaliyetlerini okul bazında yürütür. Gerektiğinde amaçlarına cevap verecek okul açar.

  8- Doğa sporları eğitiminin araştırmalarını yaparak yeni teknikleri takip eder ve önerilerde bulunur. Bunun için gerektiğinde; konferans, sempozyum, seminer, panel ve aktiviteler düzenleyerek görüş bildirir. Bunlarla ilgili kitap, dergi ve broşür yayınlar.

  9- Başta sportif faaliyetlerde olmak üzere dağlarımızda kazaya uğrayan ve kaybolan kişiler için amatör bir çalışma ile en etkin arama ve kurtarma çalışması yapmak. Kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları sağlamak ve bu çalışmaları, doğal afetler ve kazalarda da talep edildiğinde gönüllü olarak yerine getirmektir.

  10- Dağcılık ve doğa sporları kazaları ve kurtarma organizasyonları konusunda araştırma yapar ve kurtarma organizasyonlarının oluşturulmasına katkıda bulunur.

  11- Dağcılık ve doğa sporlarının bugüne kadar kabul edilmiş aşamalı ve sistematik eğitim programlarının günümüz şartlarına, yaşlı ve özürlülere uyarlanarak standart bir eğitim programının oluşturulup yaygınlaştırılması için teorik ve pratik çalışmalarda bulunur.

  12- Kocaeli Dağcılık sanatsal faaliyetler düzenler. Maddi ve manevi destek olur.

  13- Dağcılık ve doğa sporları ile ilgilenen dernek, üniversite ve spor kulüpleriyle her türlü teorik, pratik ve teknik konularda iletişimde bulunur.

  14- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

  15- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

  16- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

  17- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

  18- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

  19- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

  20- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

  21- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

  22- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

  23- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

  Derneğin Faaliyet Alanı

  Dernek, bütün spor dallarında faaliyet gösterir.

  Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

  Madde 4- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

  Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

  a) Asil Üye:

  Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğin bütün haklarından yararlanırlar.

  b) Onursal Üye :
  Derneğin amaçlarının gerçekleşmesinde yararlığı olmuş, maddi ve manevi yardımı dokunmuş kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin önerisi ve bu kurulun kabul onayı ile onur üyesi olarak seçilirler. Adları onur üyesi olarak “Üye Defteri”ne yazılır. Onur üyeleri seçme, seçilme ve oy hakkı olmaksızın ve aidat ödemeksizin Genel Kurul toplantılarına katılır ve Dernek imkânlarından yararlanırlar.
  c) Sporcu Üyeler :
  Derneğe Yönetim Kurulu kararı ile amatör olarak spor yapmak üzere alınan veya kabul edilen lisans sahibi 16 yaşını doldurmuş kişilerdir.
  Sporcu üyelerinin adları “Sporcu Üyeler Defteri”ne yazılır. Sporcu üyeler seçme, seçilme ve oy hakkı olmaksızın genel kurul toplantılarına katılır ve dernek imkanlarından yararlanırlar.

  Üyelikten Çıkma

  Madde 5- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

  Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

  Üyelikten Çıkarılma

  Madde 6-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

  1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

  2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

  3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

  4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

  5- Üç yıl üst üste üye aidatını ödememek,

  6-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

  Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

  Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

  Dernek Organları

  Madde 7-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

  1-Genel kurul,

  2-Yönetim Kurulu,

  3-Denetim Kurulu,

  Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

  Madde 8-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

  Genel kurul;

  1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

  2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

  Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

  Genel kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

  Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

  Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

  Çağrı Usulü

  Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

  Toplantı Usulü

  Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

  Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

  Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

  Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

  Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

  Madde 9-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

  Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

  Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

  Madde 10-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

  1-Dernek organlarının seçilmesi,

  2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

  3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

  4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

  5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

  6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

  7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

  8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

  9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

  10-Derneğin vakıf kurması,

  11-Derneğin fesih edilmesi,

  12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

  13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

  Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

  Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

  Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

  Madde 11-Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

  Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, 2. başkan, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

  Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

  Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

  Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

  1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

  2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

  3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

  4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

  5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

  6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

  7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

  8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

  9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

  10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

  11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

  Başkan: Yönetim Kurulu Başkanı Dernek başkanıdır. Derneği resmi
  mercilerde, mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı Yönetim Kurulu adına temsil eder, Yönetim Kurulu toplantılarını yönetir. Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi ve her yönü ile ilerlemesi için gerekli idari, mali sosyal ve teknik faaliyetleri düzenler ve Kocaeli Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü ailesinin kardeşlik, birlik, bütünlük ve dayanışmasının devamını sağlar.
  İkinci Başkan: Her bakımdan Başkan’ın yardımcısıdır. Başkan’ın her hangi bir sebeple bulunmaması halinde aynı görev, yetki ve sorumluluklarla Başkan’a vekâlet eder.
  Genel Sekreter: Yönetim Kurulu kararlarını Başkanla birlikte uygular, yazışmaları yürütür, dernek defterlerini kanuna uygun olarak tutar ve Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar.
  Sayman Üye: Derneğin bütün mali işlemlerini yürütür, muhasebeye ait bütün defterlerin usulüne uygun tutulmasını ve üyelerin aidat, ücret ve bağışlarının zamanında tahsilini sağlar. Bankadan çekilecek paralarda başkan, sayman ve yönetim kurulunun belirleyeceği bir üye yetkilidir. Üç kişiden ikisinin imzası ile bankadan para çekilebilir.

  Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

  Madde 12-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

  Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

  Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

  Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

  Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

  Yürütme Birimi Görevlerinin Tespiti ve Görevleri

  Madde 13-Kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkânlarının el verdiği oranda aşağıda unvanları ve görev ile yetkileri belirtilen ücretli veya istihdamları yönetim kurulunca tespit edilir ve bu yürütme birimi görevlileri yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim birimi ve görevlilerin yetkileri Gençlik ve Spor Kulüpleri yönetmeliği ile tespit edilen görevleri yerine getirir ve bu görevlerinden dolayı da yönetim kuruluna karşı sorumludurlar. Bu duruma göre aşağıdaki görevleri yerine getirirler.

  a) Genel Sekreter;

  Gençlik ve spor mevzuatı ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiğini idari ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

  Kurulun rapor yazıcı ve sekreterlik görevine yapar. Bu toplantılarda oy kullanılmaz. Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

  b) Kulübün Saymanı;

  Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

  c) Kulüp Doktoru;

  Yardımcı, sağlık personeli, kulüp yönetimi ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık, muayene, tedavi, İlk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerinin ve ilkyardım, masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmek ile görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

  d-)Tesis Malzeme Yöneticisi ve Görevleri;

  Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik faaliyet ve hizmetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

  e-)Spor Direktörü;

  Spor Kulübünün profesyonel futbol hariç faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarından sportif, eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur

  f-) Gençlik Direktörü;

  Gençlik kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

  g-)Genel Kaptan;

  Kulübünün profesyonel futbol hariç faaliyet göstermeyi üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için Gençlik veya Spor Direktörü ile Genel Sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilir.

  Genel Kaptan da, genel kaptanı oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede gençlik ve spor direktörüne karşı sorumludur.

  h-) Kaptanlar;

  Kaptan oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına, yarışmalarına ve benzeri faaliyetlere katılan veya katılacak olanların, bay veya bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludur.

  ı-) Kol Başkanları;

  Başkanı oldukları gençlik faaliyeti dalında kategorisinin eğitim çalışmalarına, yarışmalarına vs. gösterilerine katılan ve katılacak olanların bay veya bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci dereceden faaliyette bulundukları dalın genel kaptanına karşı sorumludur.

  j-) Teknik Yönetici ve Öğrenciler;

  Teknik yönetici ve öğrencilerin kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinden veya spor dallarında öğrencilik ve eğiticilik hizmetlerinin yerine getirme, sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir.

  Bunlar gençlik kulüplerinde genel sekretere, spor kulüplerinde ilgili genel kaptan veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludur.

  Kulübün ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlar ve kulüp temsilcileri görevlendirilir. Bunların görev ve yetkileri yönetmelikte belirtildiği gibidir.

  k-) 18 yaşından küçük olanların ortaöğretim öğrencilerinin kulüpte faaliyette bulunmaları ve tesislerden yararlanabilmeleri için veli veya varislerinden izin almaları gerekmektedir

  Derneğin Gelir Kaynakları

  Madde 14-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

  1-Üye Aidatı: Üyelerden yıllık olarak 25 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

  2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

  3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, spor okulları ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

  4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

  5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

  6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

  7-Diğer gelirler.

  Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

  Madde 15-Defter tutma esasları;

  Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’ yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur.

  Bilânço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

  Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutulabilir.

  Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

  Kayıt Usulü

  Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

  Tutulacak Defterler

  Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

  a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

  2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

  3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

  4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

  5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

  6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

  b)Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

  2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

  Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

  Madde 16-Gelir ve gider belgeleri;

  Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

  Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

  Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

  Alındı Belgeleri

  Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

  Yetki Belgesi

  Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

  Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

  Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

  Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

  Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

  Beyanname Verilmesi

  Madde 17-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

  Bildirim Yükümlülüğü

  Madde 18-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

  Genel Kurul Sonuç Bildirimi

  Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

  Genel kurul sonuç bildirimine;

  1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

  2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

  Eklenir.

  Taşınmazların Bildirilmesi

  Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

  Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

  Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

  Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

  Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

  Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

  Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

  Değişikliklerin Bildirilmesi

  Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

  Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

  Derneğin İç Denetimi

  Madde 19-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

  Derneğin Borçlanma Usulleri

  Madde 20-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

  Derneğin Şubesi

  Madde 21- Derneğin şubesi yoktur.

  Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

  Madde 22-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

  Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

  Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

  Madde 23-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

  Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

  Tasfiye İşlemleri

  Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Kocaeli Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

  Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. Fesih edilen veya münfesih haline gelen derneğin menkul ve gayrimenkulleri ve nakitleri Çocuk Esirgeme Kurumuna devrolunur.

  Derneğin Lokali

  Madde 24- Dernek lokali 5253 sayılı dernekler Kanununun 26.maddesi gereğince mahallin en büyük Mülki Amirliğine izin almak suretiyle açılır.

  Dernek lokalinin işletilmesi veya işlettirilmesi yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Dernek lokalinde alkollü içki içilmez, kumar onanmaz.

  Hüküm Eksikliği

  Madde 25- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

   

  Yönetim Kurulu

   

  Başkan: Mehmet DEMİR

  2. Başkan: Osman DEMİR

  Genel Sekreter: Yasemin ERKAN

  Muhasip Üye: Nurten ORUÇ

  Yön. Kur. Üyesi: Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN

  Yön. Kur. Üyesi: Levent ERDOĞAN

  Yön. Kur. Üyesi: Cemil ORHAN

   

  Banner
  Banner
  Banner
  Banner
  Banner